FIFs forbundsting 8-9 september 2016. Bergen

Det var møtt i underkant av 40 delegater på forbundstinget på Neptun i Bergen. FIFs leder, Asle Aase ønsket velkommen og startet først med å minnes FIFs første æresmedlem, Johan Haugen.

Minnemarkering
«Johan gikk bort i januar 2015, 93 år gammel. Han ble æresmedlem i 1995 og huskes bla. a. for sitt engasjement og forkjemper for at fengselsidretten måtte bli en naturlig del av kriminalomsorgen. Han var også veldig opptatt av at aspirantene var fysisk aktive.
FIF er takknemlig for Johans store bidrag og lyser fred over hans minne»

Åpning av forbundstinget
Foruten delegater og styre var også de nordiske forbundene fra Sverige og Danmark representert. Noe av fokusen i åpningstalen var på den ordningen Sverige har for organiseringen av sitt arbeide for idretten. De har ansatt en person som daglig tar hånd om arbeidsoppgavene, oppfølging av idrettslagene på anstaltene og forberedelsen til arrangementene. De svenske og danske gjestene fortalte også om sitt arbeide for et lydhørt publikum. Susanne Nor fra KDI var også invitert, og den nybakte norgesmesteren i golf takket for at hun var invitert og var takknemlig for det arbeide som FIF gjorde for idretten i krimialomsorgen.


Gjennomgang av beretninger, regnskap/budsjetter, arbeidsmål, fordeling av nasjonale mesterskap, mosjonskampanjer og valg

Valget av møteleder falt på Geir Ivar Sætren som loset oss gjennom agendaen for forbundstinget.

Det har i to årsperioden vært gjennomført 10 nasjonale- og 2 nordiske mesterskap. Arrangørene har lagt ned mye godt arbeid og FIF setter stor pris på arbeidet som gjøres.
Styret ser forbedrings potensiale i å få inn kamp og regnskapsrapporter raskere, enn hva som har vært tilfelle i perioden.

Styret er godt fornøyd med deltagelsen på trim og trivsel kampanjene hvor ca. 1400 har deltatt 2014/15.

Styret vil holde fokus på arbeidet rundt ordningen om permisjon til deltakelse på våre mesterskap. Det er også etablert kontakt med KDI vedr. dette.

Fordeling av nasjonale mesterskap 2019/20
2019
Fotball og golf (Trondheim)
Håndball (Oslo)
Innebandy (Ila)
Bowling (Ringerike)

2020
Fotball (Ullersmo)
Golf (KDI og Friomsorgen)
Håndball Ikke bestemt
Innebandy (Halden)
Bowling (Halden)

Valg av styre (ved Rolf Sletvold fra valgkomiteen)

Leder Asle Aase gjenvalgt
Styremedlemmer Rudi Fremstad gjenvalgt
Tom H. Andersen gjenvalgt
Kjetil Kristiansen gjenvalgt
Irene Hasfjord Nyvalgt
Trine Lind Nyvalgt
Camilla Hansen Nyvalgt
Varamedlemmer Monica Weggersen Nyvalgt
Roger Abelsen Nyvalgt

Kontrollkomite Unn Høgli Gjenvalgt
Geir I. Sætran Gjenvalgt
Peder Myran Gjenvalgt

Revisorer Grete Varpe Nyvalgt
Christian Vik Nyvalgt

2016-09-08-19-31-20
Noen av styremedlemmene har valgt å tre ut av styret og takke for seg. Det er Wenche Schønberg, Macarena Reyes og Randi Olsbu. Roy Augustson forlot styret ved nyttår da han pensjonerte seg.
FIF ønsker å takke for godt samarbeide gjennom disse årene og ønsker lykke til videre med arbeidet i kriminalomsorgen 🙂 Asle Aase som ble gjenvalgt som ny leder holdt en liten takketale for de avtroppende styremedlemmene.

Utdelingen av innsatsprisen for 2015
For året 2015 gikk denne prisen til hele Halden fengsel. Anstalten har virkelig stått på for idretten i kriminalomsorgen, og har etter oppstarten arrangert 5 norgesmesterskap.
Vi gratulerer 🙂